Pannónia Ösztöndíjprogram intézményi pályázati felhívás

A Pannónia Ösztöndíjprogram 2024-es évre vonatkozó részletes pályázati felhívása felsőoktatási intézmények számára.

1. A pályázat célja 

A Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA vagy Támogató) a Kulturális és Innovációs Minisztérium (továbbiakban: KIM vagy Főtámogató) Innovációért és Felsőoktatásért felelős Államtitkársága (továbbiakban: Ágazatirányítás) által biztosított támogatási keret biztosításával pályázatot hirdet nemzetközi hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársi mobilitások megvalósítására a világ bármely felsőoktatási intézményébe.

A nemzetköziesítési program megvalósítása nemzetközi mobilitási ösztöndíjak nyújtásán, továbbá a kapcsolódó egyéb, meghatározott költségek támogatásán keresztül történik, amely a modellváltott egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai, valamint a külföldi partnerintézmények oktatói, kutatói (továbbiakban együttesen: egyetemi polgárok) számára biztosít Magyarországon kívülre vagy Magyarországra irányuló rövid- vagy hosszú távú mobilitási lehetőséget a modellváltott intézmények által megkötött bilaterális szerződéseken keresztül. A mobilitási lehetőségek tekintetében a pályázati program az egyetemi polgárok tanulmányi, kutatási vagy oktatási célú mobilitását, szakmai gyakorlatát, részképzését támogatja.

A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgárok kiválasztását és mobilitásainak támogatását a támogatásban részesülő intézmények – a TKA felügyelete mellett – saját belső szabályrendszerük alapján végzik a pályázati felhívásban és a támogatói okiratban meghatározott feltételek figyelembevételével, azok célkitűzései mentén, a rögzített kritériumrendszer(ek) folyamatos alkalmazása mellett.

Az egyetemi polgároknak nyújtható ösztöndíjak mértéke az egyes földrajzi célterületek tekintetében eltérő, továbbá más komponenseket, így tandíj-kompenzációt, utazási és lakhatási támogatást vagy szociális alapú juttatást tartalmazhat (a továbbiakban együttesen: mobilitási össztámogatás). Az ösztöndíjakon és egyéb juttatásokon túl a támogatásban részesülő intézményeknek juttatott átalánytámogatás tartalmazza a mobilitásokhoz kapcsolódó szervezési költségek mobilitási mennyiségen alapuló támogatását (a továbbiakban: szervezési támogatás). A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgároknak juttatott mobilitási össztámogatás a külföldi tartózkodás többletköltségeihez járul hozzá és nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget.

A magyarországi felsőoktatási intézmények a támogatás megfelelő felhasználása érdekében bilaterális megállapodásokat kötnek külföldi felsőoktatási intézményekkel, az azok által működtetett önálló jogi személyekkel, képző és kutatási helyekkel és központokkal, továbbá, amennyiben szükséges, a szakmai gyakorlatok esetében az adott gyakorlat szakterülete és szintje alapján kiválasztott forprofit és nonprofit, illetve állami és nem-állami szervezetekkel, intézményekkel. A támogatásban részesülő intézményeknek a nemzetköziesítés itthon jegyében megfelelő mértékű mobilitási mennyiség vállalása és teljesítése esetén lehetősége nyílik arra, hogy külföldi felsőoktatási intézmények, képzési és kutatási helyek és központok oktatóit, kutatóit fogadják rövid távú Magyarországra irányuló mobilitás formájában és számukra ösztöndíjat biztosítsanak.

 

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre 

Pályázatot a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján létrehozott, felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények jogosultak benyújtani a pályázati felhívás keretében.

 

3. A pályázat benyújtásának általános feltételei

Támogatás igénybevételére a 2. pont szerinti pályázók jogosultak azzal a kitétellel, hogy nem részesülhet támogatásban azon pályázó:

 1. amely a jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesítette, ideértve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
 2. azon pályázó. aki a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 3. azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy nem tett eleget a Tempus Közalapítvány felé fennálló elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
 4. amely végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban;
 5. amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 6. amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak;
 7. az a pályázó, amely esetében harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatási cél megvalósítását meghiúsíthatja;
 8. azon pályázó, aki a pályázati felhívásban rögzített dokumentumokat nem nyújtja be, a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg. 

 

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak

A pályázatban foglalt tevékenységek megvalósításának támogathatósági időszaka 27 hónapos, kezdő dátuma 2024. június 1., befejező dátuma 2026. augusztus 31.

Beszámoló benyújtására előírt határidő: a kedvezményezettnek a program megvalósítását követő 90 napon belül szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania.

 

5. A pályázat pénzügyi forrása és a pályázaton igényelhető összeg

A pályázatok támogatására Magyarország 2024. évi központi költségvetéséből a XX.20.12.3 fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10.000.000.000 forint áll rendelkezésre. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázatok céljára megállapított keret a Támogatónál rendelkezésre álljon.

A rendelkezésre álló keretösszeg 20%-a, azaz 2.000.000.000 forint hallgatói kiválósági ösztöndíjakra kerül elkülönítésre, melynek maximum 50%-a igényelhető a pályázat során. Az elkülönített keretösszeg másik fele a támogatásban részesülő intézmények által kiegészítő támogatásként igényelhető a pályázatok megvalósítása során a támogatói okiratban rögzített feltételek mentén.

Az igényelhető támogatási összegek és az elszámolható költségek a jelen pályázati felhívás Támogatható költségek és Igényelhető támogatási összegek fejezeteiben kerülnek rögzítésre.

A TKA éves szinten a rendelkezésre álló támogatási keret erejéig biztosítja az igények finanszírozását. Amennyiben az igények túllépik a rendelkezésre álló keretet, úgy a TKA jogosult a támogatást felosztani a beérkezett igények között.

A támogatott pályázatok esetében a támogatási intenzitás 100%, a folyósítás két részletben történik. A támogatás 90%-ának átutalása egy összegben, támogatási előlegként kerül sor, a fennmaradó 10%-ot a pályázati elszámolás elfogadását követően folyósítja a Támogató.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásához és megvalósításához saját forrás nem szükséges.

 

6. Támogatható tevékenységek 

6.1 Hallgatói mobilitások

Hallgatói mobilitások (alap, mester, osztatlan, doktori szinten):

 • Tanulmányi célú mobilitás (2-12 hónap)
 • Szakmai gyakorlat és frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap)
 • Kutatási célú mobilitás (2-3 hónap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel

Rövid távú hallgatói mobilitások (alap, mester, osztatlan, doktori szinten):

 • Tanulmányi célú mobilitás (2-30 nap)(1)
 • Kutatási célú mobilitás (2-30 nap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel

Kiválósági ösztöndíjprogram:

 • Hallgatói mobilitások (mester, osztatlan, doktori szinten):
  • Tanulmányi célú mobilitás (1-6 hónap): mesterképzésen minimum 1, osztatlan képzésen minimum 7, doktori képzésen minimum 2 lezárt félévvel
 • A kiválósági ösztöndíj keretében lehetőség van vegyes mobilitásra az alábbi feltétek mentén:
  • Ösztöndíj a fizikai mobilitás idejére illeti meg a hallgatókat.
  • Lakhatási, valamint utazási támogatás a fizikai mobilitás idejére illeti meg a hallgatókat.
  • A tandíjat arányosan, maximum 6 hónap erejéig lehet támogatni a vegyes mobilitás esetén.

A hallgatói mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

Kiválósági ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek a mobilitása a Times Higher Education(2), illetve a Quacquarelli Symonds(3) nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 250 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézménybe irányul. A Támogató továbbá külön kérés alapján engedélyezheti a szakrangsorokban szereplő külföldi felsőoktatási intézmények kiválósági intézményként való elfogadását a Főtámogató iránymutatása alapján.

Minden külföldi tanulmányi időszak – ideértve a szakmai gyakorlatot is – részét kell, hogy képezze a hallgató bármely tanulmányi ciklus keretében történő, oklevélszerzésre irányuló tanulmányi programjának. A kreditszerzés és elismerés folyamatát a támogatásban részesülő intézménynek rögzíteni kell a mobilitáson részt vevő hallgató mobilitási megállapodásában, továbbá a megszerzett krediteket, avagy a mobilitás során elvégzett és teljesített tanulmányi/kutatási tevékenységet vagy szakmai gyakorlatot a küldő intézménynek meg kell feleltetnie a saját tantervi hálójának és képzési struktúrájának. Összességében tehát a hallgató mobilitási ideje alatt végzett tevékenységet a küldő intézmények el kell fogadnia és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának, a hallgatói mobilitás idejét tekintve arányos jelleggel. A hallgatói mobilitások kizárólag kimenő mobilitások lehetnek.

 

6.2 Oktatói-munkatársi mobilitások

Oktatói, kutatói, munkatársi mobilitások:

 • Képzési célú mobilitás (2-60 nap)
 • Oktatási célú mobilitás (2 nap – 60 nap)
 • Kutatási célú mobilitás (2 nap – 60 nap)

Az oktatói, kutatói, munkatársi mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

 • A ténylegesen igényelt, kiválósági keretet nem tartalmazó össztámogatás maximum 30%-a fordítható oktatói-kutatói-munkatársi mobilitásra. Az oktatói-kutatói-munkatársi mobilitásra fordított támogatás maximum 50%-a fordítható bejövő oktatói mobilitásra.

A mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

 • Az egyetemi polgárok egyéni pályázatait a támogatásban részesülő intézmények a saját belső eljárásrendjüknek megfelelően írják ki és bírálják el azzal a kitétellel, hogy azoknak lehetőséget kell biztosítaniuk az egyetemi polgárság minden szegmensének részvételére – különös fókusszal a hallgatókra – minden képzési szinten (alap, mester, osztatlan és doktori).

 

7. Támogatható költségek

7.1 Tervezhető, elszámolható költségek:

 • ösztöndíjak;
 • tandíj támogatása (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • utazási támogatás (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • lakhatási támogatás (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • szervezési költségek.

A szervezési költségek keretében elszámolható bármely, a támogatott tevékenységek megvalósításával közvetlen összefüggésbe hozható szükséges, indokolt és arányos személyi vagy dologi költség, ha az kapcsolatos a mobilitásokat segítő tevékenységekkel (pl. nyelvi kurzusok, promóció, kulturális vagy pszichológiai felkészítés, a program lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tevékenységekhez közvetlenül szükséges eszközök, a program intézményi megvalósításában közreműködők díjazása stb.)

7.2 A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 7.1. pontban, így a pályázók különösen gazdasági tevékenységükhöz és a pályázati céllal össze nem függő kiadásokhoz nem használhatják fel a támogatást.

 

8. Igényelhető támogatási összegek

A pályázó intézmények a támogatásokat átalányösszegek formájában igényelhetik meg az alábbiak szerint:

8.1 Hallgatói ösztöndíjak

Országcsoportok és célországok

I. országcsoport: 

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Andorra, Izrael, Monaco.

II. országcsoport: 

Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Magyarország(4), Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz, Maldív-szigetek, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irak, Jemen, Oroszország, Ukrajna

III. országcsoport:

Albánia, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irán, Jordánia, Katar, Kazahsztán, Libanon, Mongólia, Malajzia, Omán, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország, Vietnám, Kolumbia, Mexikó, Algéria, Angola, Dél-Afrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Namíbia, Nigéria, Tunézia, Argentína, Brazília, Chile, Peru.

Bejövő oktatói-munkatársi mobilitás esetén a II. országcsoportra vonatkozó ösztöndíjak az irányadók.

Az országcsoportokban nem szereplő országok esetén is van lehetőség mobilitások megvalósítására – ezen országok besorolásával kapcsolatban a Tempus Közalapítványt kell keresni.


Hallgatói ösztöndíjak

 • 2-12 hónap: 350.000/375.000/400.000 Ft/hó (célországtól függően)
 • Rövid táv esetén (célországtól függően):
  • Alap- és Mesterképzés és osztatlan képzés esetén:
   • 1-10 napig: 30.000/27.500/25.000 Ft/nap
   • 11-20 napig: 20.000/17.500/15.000 Ft/nap
   • 21-30 napig: 10.000/7.500/5.000 Ft/nap
  • Doktori képzés esetén:
   • 1-10 napig: 35.000/32.500/30.000 Ft/nap
   • 11-20 napig: 25.000/22.500/20.000 Ft/nap
   • 21-30 napig: 15.000/12.500/10.000 Ft/nap

 Hallgatói kiválósági ösztöndíj(5)

 • 1-6 hónap: 450.000/475.000/500.000 Ft/hó (célországtól függően)

 

8.2 Oktatói-kutatói-munkatársi ösztöndíjak (célországtól függően):

Bejövő oktatói-kutatói mobilitás esetén a II.országcsoportra vonatkozó ösztöndíjak az irányadók.

 • 1-15. napig: 70.000/60.000/50.000 Ft/nap
 • 16-30. nap között: 46.200/39.600/33.000 Ft/nap
 • 31. naptól: 23.100/19.800/16.500 Ft/nap

  

8.3 Kiválósági ösztöndíj, tandíj támogatása, lakhatási támogatás, utazási támogatás 

Minden tervezett kiválósági ösztöndíjas hallgató után egységesen 10.000.000 forint előzetes támogatás (előfinanszírozás) igényelhető, mely összegből az alábbi támogatások nyújthatók a kiválósági ösztöndíjas hallgatók számára:

 • ösztöndíj, melynek mértéke a 8.1 pontban került rögzítésre;
 • tandíj támogatása (ténylegesen felmerült költségek alapján);
 • utazási támogatás (ténylegesen felmerült költségek alapján);
 • lakhatási támogatás (ténylegesen felmerült költségek alapján).

A hallgatóknak nyújtható tandíj, utazási és lakhatási támogatásoknak nincs felső korlátja, azonban egy kiválósági ösztöndíjas hallgatóra maximum 10.000.000 forint támogatás számolható el a fenti támogatási tételek összegéből, azzal a kitétellel, hogy az ösztöndíj minden esetben biztosítandó a mobilitásban részt vevő hallgató számára a fizikai mobilitás idejére.

 

8.4 Szervezési támogatás

A támogatásban részesülő intézmények a tervezett hallgatói, munkatársi és oktatói létszámok után szervezési átalánytámogatást jogosultak igényelni szervezési költségeik fedezésére.

A támogatás mértéke:

 • 92.000 forint / mobilitás
 • 182.000 forint / kiválósági ösztöndíjas mobilitás

Az igényelt szervezési támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatás teljes összegének 10%-át.(6)

 

9. A pályázat benyújtása, hiányosságok pótlása

A pályázatot 2024. január 15-től folyamatosan lehet benyújtani a kötelezően benyújtandó dokumentumokkal együtt a pannonia@tpf.hu e-mail címre történő megküldésével.

 

A pályázati időszak kezdete: 2024. január 15., 8:00

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 29., 23:59

Pályázatok elbírálási határideje: 2024. február 16.

Döntés: 2024. február 29.

Szerződéskötés: 2024. márciusától

Egyetemi pályázatok lebonyolítása: 2024. január – április

 

A pályázás során a pályázó intézményeknek az alábbi információkat is szükséges megadniuk:

 • Tervezett hallgatói és munkatársi mobilitások száma bontott formában:
  • Országcsoport (földrajzi célterület) szerint
  • Képzési szint szerint
  • Tervezett átlagos időtartam szerint
  • Tevékenységi forma szerint (tanulmányi ösztöndíj/szakmai gyakorlat/oktatási tevékenység stb.)
 • Megkötött szerződésen alapuló aktív bilaterális kapcsolatok száma bontott formában:
  • Intézmény szerint
  • Ország szerint
 • Megkötni tervezett bilaterális kapcsolatok(7)száma bontott formában:
  • Intézmény szerint
  • Ország szerint

A pályázónak a pályázat benyújtásához hivatalos nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a mobilitási tevékenységek megvalósítása során biztosítja a projektmenedzsment-szempontú általános minőségbiztosítási alapelvek teljesülését.

Ha a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti követelményeknek, a TKA hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa a pályázati adatlapon megadott e-mail címen. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás megküldését követő 3 munkanap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőig nem, vagy hibásan nyújtja be, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül további feldolgozásra.

 

10. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, amennyiben:

 1. a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
 2. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 3. a pályázó nem tartozik a pályázat benyújtására jogosult szervezetek körébe;
 4. a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 5. a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 6. a pályázó határidőre nem tett eleget, vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

11. A pályázatokkal kapcsolatos döntés

Azok a pályázatok, támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak. A formailag megfelelő pályázatok tartalmi értékelésre nem kerülnek, a Tempus Közalapítvány a rendelkezésre álló támogatási keret erejéig biztosítja az igények támogatását.

Amennyiben az igények túllépik a rendelkezésre álló keretet, úgy a Tempus Közalapítvány jogosult a támogatást egy meghatározott szempontrendszer alapján felosztani a beérkezett igények között.

A pályázatokról a döntést a Tempus Közalapítvány kuratóriuma hozza meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül.

A pályázat eredményéről szóló értesítést a Tempus Közalapítvány a döntést követő 7 munkanapon belül elektronikus úton küldi meg a pályázó részére a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

A támogatott pályázók részére a Tempus Közalapítvány támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállításához a kedvezményezettnek be kell nyújtania az Ávr. 75. §-a szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatokat, dokumentumokat a kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje legkésőbb a támogatói okirat aláírásának napja.

Az esetlegesen jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetésének biztosítékaként a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot köteles benyújtani.

Amennyiben a vállalt mobilitási indikátorok száma nem teljesül legalább 80%-os mértékben, úgy a TKA jogosult pénzügyi korrekciót alkalmazni a szervezési támogatás tekintetében.

A támogatás felhasználása és elszámolása a jogszabályi keretek mentén történik, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre. Az elszámolás részletes szabályait a támogatói okiratok rögzítik.


 

12. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, jogorvoslat

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Tempus Közalapítvány illetékes csoportja (e-mail: pannonia@tpf.hu) nyújt további tájékoztatást.

A pályázattal kapcsolatos döntéssel szemben a pályázó a Tempus Közalapítvány Kuratóriumához címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.

A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás felhasználását jogszabályban és a támogatói okiratban meghatározott szervek ellenőrizhetik.

A pályázatokkal, eljárásokkal vagy a döntéssel kapcsolatos panasz a Tempus Közalapítvány panaszkezelési szabályzatának, valamint a panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónak megismerését követően az itt letölthető panaszbejelentő űrlap kitöltésével nyújtható be írásban a panaszbejelentes@tpf.hu címre.

 

13. Adatvédelem

A pályzat benyújtásának célja, hogy a Pályázó – sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén – a tervezett projekt megvalósítására  támogatásban részesüljön. A benyújtott pályázat feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket a Pályázó a benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a pályázat honlapján (pannoniaosztondij.hu) elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük. 

A pályázati felhívás letöltése (PDF) >>


 

(1) Pl. konferencia, nyári egyetemen történő részvétel, tömbösített kurzusrészvétel.

(2) https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking

(3) https://www.topuniversities.com/world-university-rankings

(4) Csak bejövő oktatói-munkatársi mobilitás esetén.

(5) A hallgatói kiválósági projektrész maximális aránya a teljes támogatási kerethez képest maximum 20 %.

(6) A pályázóknak megítélt szervezési támogatás teljes körű elszámolhatóságának feltétele a tervezett mobilitások legalább 80%-ának megvalósítása.

(7) A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni a partnerekkel.