Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj pályázati felhívás

A Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj 2024-2025-ös évre vonatkozó részletes pályázati felhívása

1. A pályázat célkitűzése 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) által rendelkezésre bocsátott támogatási keret biztosításával pályázatot hirdet nemzetközi hallgatói mobilitások megvalósítására a világ legrangosabb felsőoktatási intézményeibe a legkiválóbb tehetségeink képességeinek és tudásának kiaknázása érdekében. Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek a mobilitása a pályázat benyújtásakor a Times Higher Education, a Quacquarelli Symonds, valamint az Academic Ranking of World Universities nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 100 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézménybe irányul. A pályázat lebonyolítója a TKA. 

A Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló anyagi és szakmai támogatása, különösen a STEM+ területeken [természettudomány, műszaki, informatikai, agrár-, orvos- és egészségtudomány területen (együttesen: STEM+)]. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legkiválóbb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők aránya, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. 


2. A pályázat benyújtására jogosultak

2.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 1. a beadás évében legalább a 17. és legfeljebb a 24. életévét betöltő, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban
 2. Magyarországon, illetve a szomszédos országokban középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő, aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik ezenfelül megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
  • képességeik és tudásuk alapján alap- vagy mesterképzésre felvételt nyertek, vagy felvételi eljárásban vesznek részt a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikébe;
  • tanulmányi eredményeik miatt példaképként szolgálhatnak;
  • vállalják, hogy a Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint rendezvényein részt vesznek;
  • vállalják, hogy a célintézményben egy szemeszterben legalább húsz (20), egy trimeszterben legalább tizenöt (15) sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet megszereznek, vagy ezekkel azonos óraszámot teljesítenek;
  • vállalják, hogy – amennyiben működik ilyen – részt vesznek a célintézmény magyar hallgatói szervezetének munkájában, és Magyarország külképviseletével kapcsolatot tartanak;
  • tudásuk, tapasztalataik Magyarország számára történő hasznosulása jegyében – nem teljesítés esetén visszafizetési kötelezettség terhe mellett - a Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj támogatás elnyerésekor a jelen pályázatban érintett külföldi tanulmányaikat követő öt éven – ennél hosszabb időtartamú támogatás esetén tíz éven – belül az általuk Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt tartanak fenn, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatnak.

FIGYELEM! Jelen Pályázat nyertesei vállalják, hogy a támogatás időszakában nem létesítenek passzív jogviszonyt a felvételt nyert külföldi egyetemen.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat évében már betöltötte a 17. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának évében legfeljebb a 24. életévét tölti be.

FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás posztgraduális (PhD, DLA, LL.M. stb.) képzés elvégzését nem támogatja. 

FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás részképzés elvégzését nem támogatja. 

FIGYELEM! Jelen Pályázati Kiírás hazai felsőoktatási intézmények duális képzéseinek külföldi intézményben töltött időtartamát nem támogatja. 

FIGYELEM! Kérjük, a regisztráció és a pályázat benyújtása során fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

2.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki:

 • már tanulmányokat folytat alap- vagy mesterképzésen külföldi felsőoktatási intézményben, vagy
 • az Erasmus+ programban, a Pannónia Ösztöndíjprogram más elemeiben, MOOC Programban, valamint más állami és államközi ösztöndíjprogramban részt vevők utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására pályázik, vagy
 • a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.


3. Pályázati kategóriák

Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a tanulás és a tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezése.

FIGYELEM! Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen Pályázati Kiírás alapján az I. számú mellékletben található intézménylistában nem szereplő felsőoktatási intézményekben való tanulás költségeinek fedezése is megpályázható, amennyiben a Pályázó a pályázatában részletesen ismerteti és igazolja, hogy az adott intézmény miért – milyen rangsor, szakpárosítás, oktató vagy speciális tudás szerint – tartozhat a legrangosabb egyetemek közé. A bírálat során a Bírálóbizottság megvizsgálja a Pályázó indoklását, de annak elfogadásáról szabadon dönthet. Az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények ugyanakkor elsőbbséget és többletpontot jelentenek a döntés során.


4. Benyújtható pályázatok száma

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázatban egy egyetemen, egy szakon való részvétel pályázható, illetve egy Pályázó legfeljebb egy (1) pályázatot nyújthat be.


5. Támogatási időszak

A támogatás a 2024/2025-es tanévre vonatkozóan vehető igénybe.


6. Díjazás

6.1. A díjazás az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.

6.2. A legjobbnak ítélt pályázatok benyújtói „Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj”-ban részesülnek.

 

7. A díjazottak száma és a rendelkezésre álló keretösszeg

A díjazottak száma tervezetten legalább 12 és legfeljebb 20 fő. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összesített pályázati keretösszeg 400.000.000,- Ft, azaz Négyszázmillió forint. A KIM fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.

 

8. A támogatás formája és mértéke

8.1. A pályázaton az alábbi támogatási keretösszegekre lehet pályázni: 

 • Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye: legfeljebb 14 M Ft/tanév;
 • Nem európai uniós európai állam felsőoktatási intézménye: legfeljebb 23 M Ft/tanév;
 • Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: legfeljebb 28 M Ft/tanév;
 • Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: legfeljebb 17 M Ft/tanév.

8.2. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában, ösztöndíjként kerül biztosításra.

8.3. A pályázathoz saját forrás bemutatása és biztosítása nem szükséges, ám a Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen pályázaton elnyert támogatáson túl - szükség esetén - megteremti a külföldi felsőoktatási intézményben való tanulás és tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezetét.

8.4. A támogatási keretösszeg felhasználása és annak igazolása

A nyertesek számára rendelkezésre bocsátott összeg olyan pénzbeli támogatás, amelyet kötelezően a tanulási és a tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezésére kell fordítani a pályázat által szabott, alábbi feltételek figyelembevételével.

8.5. A pályázatban az alábbi költségek tervezhetők:

 • tandíj;
 • szállás;
 • megélhetési költségek;
 • diákvízum;
 • utazási költség;
 • tankönyvek / kották;
 • nemzetközi nyelvvizsga költsége;
 • egészségügyi biztosítás;
 • tudományos konferencia / terepgyakorlat / nemzetközi művészeti verseny részvételi díja;
 • tudományos konferencia / terepgyakorlat / nemzetközi művészeti verseny utazási díja.

FIGYELEM! A külföldi tanulmányok során felmerülő költségek mértékét és tételes eloszlását nagymértékben meghatározza az adott célország, a célintézmény, a szak, a képzési forma és egyéb gazdasági tényezők. Ebből kifolyólag a kiadások megtervezése, majd a megpályázott összeg elbírálása is ezen mutatók mentén, egyéni módon történik. A tervezhető költségek maximális mértékét a II. számú melléklet tartalmazza. Nem minden költségsort kötelező használni, azok megtervezése a Pályázó felelőssége. A költségkategóriák a tanév során nem átjárhatók, így kérjük, a Pályázók alaposan végiggondolva tervezzék meg a költségeiket!

FIGYELEM! A költségsorok tervezéséhez az útmutató megismerése javasolt.

FIGYELEM! Jelen Pályázat keretén belül számítástechnikai eszközök beszerzése nem támogatott.

8.6. Az Ösztöndíj kizárólag a Pályázó költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében más személy (családtag, tanár, gyám stb.) költségei nem támogathatók.

8.7. A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a Bírálóbizottság, ha a pályázat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas, illetve a rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne támogatható. Részbeni támogatásról szóló döntés esetén a Pályázónak módosított költségtervet szükséges benyújtania a TKA részére.

8.8. Az Ösztöndíj a pályázatban előírtaknak megfelelő, célzott felhasználását alátámasztó szakmai beszámolóját az elvégzett kurzusokról a célintézmény által kiállított igazolás hiteles másolatával és egy legalább 25 (huszonöt) A4 oldalas, fénykép-dokumentációt tartalmazó szakmai beszámolóval szükséges elkészíteni (a Pályázati Kiírás 20. pontjában meghatározottaknak megfelelően).

8.9. Az Ösztöndíj teljes összegének pénzügyi elszámolása (a Pályázati Kiírás 16. pontjában meghatározottaknak megfelelően) a Pályázó által készített költségösszesítő alapján történik. 


9. A pályázat tartalma

9.1. Kérjük, töltse ki a pályázati űrlapot! (III számú melléklet)

9.2. Kérjük, töltse ki az IV. számú mellékletben található nyilatkozatokat!

9.3. Kérjük, excel-táblázat segítségével mutassa be, milyen költségekkel tervez és számol az Ösztöndíj elnyerése esetén! (VI. számú melléklet)

FIGYELEM! A VI. számú mellékletben (költségvetés) található összegeket magyar forintban (HUF) kell megadni.

FIGYELEM! A VI. számú mellékletben (költségvetés) található összegek legyenek összhangban a III. számú mellékletben (pályázati űrlap) leírtakkal!

FIGYELEM!A tervezett költségvetési sorok közötti módosítás vagy átcsoportosítás az elszámolás során nem támogatott.

FIGYELEM! A költségvetés tervezése során a költségvetési excel-táblázatban meg kell jelölni a tervezett összegek alátámasztásának forrását/linkjét/magyarázatát: alátámasztás nélkül a pályázat elutasításra kerülhet!

FIGYELEM!Az elnyert támogatási keretösszeg kizárólag egy előre meghatározott időintervallumban kerülhet felhasználásra, amelynek záró hónapja 2025. június. Ebből kifolyólag ezt az időpontot követő további kiadások elszámoltatására és megpályázására az Ösztöndíjprogram keretein belül nincs lehetőség.

9.4. A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a palyazat.tpf.hu online pályázatkezelő felületen. A felületről letölthető a pályázati adatalap, valamint feltölthető a pályázati adatlap és a szükséges mellékletek. A pályázat benyújtását a kitöltött pályázati adatlap és a megjelölt mellékletek elektronikus formában történő feltöltésével lehet hiánytalanul teljesíteni.

A jelentkezési felület 2024. július 03-án 8:00 órakor nyílik meg.


10. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje közép-európai nyári időszámítás szerint:  2024. július 21.  23:59


11. A pályázatok érvényességének vizsgálata, hiánypótlás

11.1. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány ellenőrzi.

11.2. A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány iktatja és pályázati azonosítóval látja el.

11.3. A Tempus Közalapítványa pályázatok befogadása során az alábbiakat vizsgálja meg:

 • a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát,
 • a Pályázó az online pályázatkezelő felületen nyújtotta be a pályázatát,
 • a Pályázó a Pályázati Kiírás 2. pontjában meghatározott lehetséges támogatásigénylői körbe tartozik,
 • a Pályázó a Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott támogatási időtartamban kívánja megvalósítani pályázatát,
 • a Pályázó az összes kötelező mellékletet feltöltötte.

11.4. Az alábbi esetekben a pályázatot a TKA nem fogadja be, és további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja:

 • a Pályázó nem a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát,
 • a Pályázó nem tartozik a Pályázati Kiírás 2. pontjában meghatározott lehetséges támogatásigénylői körbe,
 • a Pályázó nem a Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott támogatási időtartamban kívánja megvalósítani pályázatát.
 • az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket.

11.5. Amennyiben a befogadott pályázat formai ellenőrzése során a TKA megállapítja, hogy a pályázat nem teljeskörűen felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek, azaz a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtották be, a Pályázót egy alkalommal, e-mail-értesítésben hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb öt (5) munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának 23:59 órájáig) e-mailben megérkezett.

FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a TKA megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.

 

12. A pályázatok elbírálásának menete és főbb szempontjai

12.1. A beérkezett pályázatok értékelése azok tartalma, szakmai megalapozottsága és minősége alapján történik.

12.2. A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik:

 • A TKA elvégzi a pályázatok formai ellenőrzését.
 • A formai ellenőrzés, valamint az esetleges hiánypótlás után - a 13. pontban foglalt pontozási rendszer használatával - a pályázatokban megfogalmazott válaszok szakmai-tartalmi értékelését a TKA által felkért szakmai Értékelőbizottság végzi el, és rangsorolja a pályázatokat.
 • A szakmai-tartalmi pontszámok összesítése után a legfeljebb harminc (30) legmagasabb pontszámot elért pályázó a 2024. augusztus 05-ei héten szóbeli meghallgatáson vesz részt. A meghallgatás célja, hogy a TKA által felkért szakemberek jobban megismerhessék a pályázókat, a pályázóknak pedig lehetőségük legyen felkészültségük, képességeik bemutatására. A meghallgatáson elsősorban a logikai, szövegalkotási, érveléstechnikai készségeket értékelik, ugyanakkor figyelembe vehetik a közösségépítési készségeket is.
 • A kapott pontszámok és a személyes meghallgatás eredményeképpen az Értékelőbizottság szakmai javaslatot tesz, amelyet figyelembe véve a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a javasolt döntési listát felterjeszti a KIM Minisztere részére döntéshozatalra. A döntést a KIM Minisztere hozza meg.
 • A rangsor és a rendelkezésre álló forrás alapján a Miniszter dönthet várólista felállításáról is. Várólistára helyezhetők azok a pályázók is, akik a pályázat elbírálásakor még nem kapták meg a felvételről szóló hivatalos igazolást.

12.3. A pályázati döntés várható határideje közép-európai nyári időszámítás szerint: 2024. augusztus 23. (péntek). A döntésről a pályázókat augusztus 30-ig értesíti 
a Tempus Közalapítvány, az ösztöndíjszerződések aláírásának végső határideje 2024. szeptember 13.

12.4. A pályázat elbírálása során többletpontot kapnak az alábbi versenyeken és programokban helyezést, eredményt elért és/vagy résztvevő pályázók:

 • Nemzetközi Tudományos Diákolimpia
 • Nemzetközi Tanulmányi Verseny
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)
 • Ifjú Tudósok Tudományos Vetélkedő
 • Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV)
 • Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája (TUDOK)
 • Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
 • Egyéb Országos Tanulmányi Verseny
 • Junior Pro Scientia / Pro Scientia / Arte Aranyérem
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
 • Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
 • Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj

FIGYELEM! Az elbírálás során kizárólag a felsorolt versenyek és programok esetében, az elmúlt 3 (három) tanévben (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) elért, dokumentummal igazolt eredmények vagy részvétel alapján jár többletpont.


13. A pályázat értékelési szempontrendszere

1.

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, Nemzetközi Művészeti vagy Tanulmányi Verseny

 • aranyérem / első díj = 6 pont
 • ezüstérem / második díj = 4 pont
 • bronzérem / harmadik díj = 2 pont
 • különdíj = 1 pont

 • nemzetközi döntőbe került = 1 pont
2.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

(OKTV), Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV), Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája (TUDOK) vagy Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

 • 1-10. hely = 3 pont
 • nagydíj (TUDOK) = 2 pont
 • első díj (TUDOK) = 1 pont
 • különdíj (OKTV) = 1 pont
3.

Egyéb Országos Verseny, vagy Ifjú tudósok tudományos vetélkedő

 • országos döntőbe került = 1 pont

4. 

Junior Pro Scientia / Pro Scientia / Arte Aranyérem

 • aranyérem = 2 pont
 • ösztöndíj = 1 pont

5. 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

 • 1 pont

6. 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

 • 1 pont

7. 

Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj

 • 1 pont

8. 

Az Ösztöndíjigénylés indokainak bemutatása.

 • színvonalas, részletes és kidolgozott = 7 pont
 • részben kidolgozott = 1–6 pont
 • nem kidolgozott = 0 pont

9. 

A Pályázó elmúlt 3 (három) tanévben (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) elért eredményeinek bemutatása.

 • részletes, kidolgozott és alátámasztott = 7 pont
 • részben kidolgozott vagy részben alátámasztott 1–6 pont
 • nem kidolgozott vagy nem alátámasztott = 0 pont

10. 

A Pályázó személyének bemutatása (a társadalmi felelősségvállalás jegyében önkéntes tevékenység végzése, érdeklődési kör, családi és szociális háttér, nyelvi kompetenciák, hobbi stb.).

 • színvonalas, részletes és kidolgozott = 5 pont
 • részben kidolgozott = 1–4 pontnem kidolgozott = 0 pont

11. 

A Pályázó STEM+ területre nyert felvételt.

 • 7 pont

12. 

Az Ösztöndíj költségterve részletes és indokolt-e.

 • minden költségtétel részletesen kifejtett és indokolt = 5 pont
 • nem minden költségtétel részletesen kifejtett és indokolt, egyes költségtételek indokoltsága nem megítélhető = 1–4 pont
 • a költségterv elnagyolt vagy a költségtételek nem megfelelően indokoltak = 0 pont

13. 

A Pályázó az I. melléklet szerinti intézménybe pályázik-e.

 • igen = 5 pont
 • nem = 0 pont

FIGYELEM! A fenti táblázat, illetve a benyújtott dokumentumok és mellékletek feldolgozása után felállított pontszámok szerinti rangsor a személyes meghallgatások eredményeként kapott pontszámokkal kiegészül, amely módosíthatja az addigi pontszámok alapján kialakult rangsort!


14. A pályázók döntést követő kiértesítése

A döntést követően a TKA legfeljebb öt (5) munkanapon belül írásbeli elektronikus értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket honlapján és közösségi oldalán egyaránt közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a támogatási döntést, és a költségvetési támogatás feltételekhez kötése esetén annak indokait.


15. Szerződéskötés

15.1. A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit. Az ösztöndíjszerződés megkötéséhez a Pályázónak be kell nyújtania az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. §-ában felsorolt nyilatkozatokat és dokumentumokat, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek való igazolást, továbbá a TKA által előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat. A támogatás igénybevételére az ösztöndíjszerződés keretei között van lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.

15.2. A támogatásban részesült ösztöndíjasokkal – korlátozottan cselekvőképes ösztöndíjas esetében törvényes képviselőjével – a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az ösztöndíjszerződést a TKA köti meg.

15.3. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy (14) napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából – vagy neki felróható egyéb okból – nem jön létre.

 

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

16.1. A beszámolási kötelezettség (szakmai beszámoló) teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatást rendeltetésszerűen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között használta fel.

16.2. A szakmai beszámoló benyújtási határideje a 2024/2025. tanév utolsó napját követő 15. naptári nap.

16.3. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes keretösszegével el kell számolni. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási keretösszeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a támogatási szerződésben meghatározott számlaszámra a pályázati azonosító „közlemény” rovatban történő feltüntetésével. Ezzel egy időben az összegre vonatkozó lemondó nyilatkozat eredeti példányát is meg kell küldeni a TKA részére.

16.4. A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a szerződésszerű teljesítés. A TKA így dönt abban az esetben is, ha a Kedvezményezett önkéntesen visszafizeti a fel nem használt támogatási összeget. A beszámoló elfogadása esetén a TKA értesíti a Kedvezményezettet a pályázat lezárásáról.

16.5. A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Ilyen esetben a TKA meghatározza, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei/összegei, illetve a szakmai beszámoló mely elemei elfogadhatóak, illetve elutasítandóak. Ilyen esetben a TKA felszólítására a Kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget, a Magyar Nemzeti Bank alapkamatával növelten.

16.6. A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy szerződésszegést követett el. Ennek részletes szabályozását a támogatási szerződés tartalmazza. Elutasító döntés esetén a TKA a támogatási szerződéstől eláll. A szerződést megszegő Kedvezményezettnek ilyen esetben a TKA felszólítására vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget, a Magyar Nemzeti Bank alapkamatával növelten.

 

17. Lemondás

17.1. A Kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről vagy egy részéről való lemondást elektronikusan megküldött e-mailben. Ha a Kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási keretösszeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a pénzügyi elszámolással együtt kell beküldeni a lemondást, és visszautalni a lemondott összeget.

17.2. A lemondó nyilatkozatot a Kedvezményezettnek kell aláírni, és a visszautalásról szóló terhelési értesítő hitelesített másolatát csatolni kell a nyilatkozathoz.

 

18. Lezárás

A pályázati program lezárása – a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló alapján történik.
A pályázati program lezárásának tényéről a TKA írásban értesíti a Kedvezményezettet.

 

19. Egyéb feltételek

19.1. A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

19.2. A Pályázó hozzájárul, hogy a támogatás megítélése esetén a projekt keretében beküldött anyagokat, beszámolót, fotó- és videó-dokumentációt a TKA korlátlanul felhasználja és nyilvánosan közzétegye.

19.3. A TKA monitoringtevékenységének keretében a pályázati tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet.

19.4. A Pályázó nyertes pályázata esetén hozzájárul, hogy az Ösztöndíjprogram rendezvényein történő részvételével kapcsolatos fotó- és videó-dokumentációkat a TKA – külön engedély nélkül – megossza a program népszerűsítése céljából.

19.5. A jelen Pályázati Kiírásra pályázatot benyújtók vállalják az Ösztöndíjprogram Alumni tevékenységében történő részvételt.

 

20. További információ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a palyazat.tpf.hu weboldalon olvashat, valamint az ott megadott és alábbi elérhetőségeken érdeklődhet.
Kapcsolat: projektiroda@tpf.hu 


21. Mellékletek

A pályázati felhívás és mellékleteinek letöltése (pdf, 0.51 MB)

Mellékletek letöltése

Adatkezelési tájékoztató